NEW THALLO 80W SMOK KIT

40.00

NEW

THALLO 80W SMOK KIT

Smok unveils the Thallo kit! Thallo kit:

a small colorful kit With the Thallo kit,

Out of stock